A mesura qiue es publiquen diligències i s’acosten els exàmens, com passa en cada opsoició,  cal preparar-se  els continguts de l’examen de cada categoria. La meva companya Rosa Valentí, delegada de primària de Girona a l’ICS de Som Intersindical, m’ha enviat unes recomanacions tan encertades per a la preparació de les oposicions de l’ICS, que sense més distracció us les comparteixo:

1 – Si ja teniu el màxim de punts en formació deixeu els cursos per més endavant, passades les oposicions

2- Prepareu les oposicions per aconseguir el 10, no el 5

3- Abans de la propera baremació màxima puntuació a la borsa.
La nova borsa es publicarà cap al mes d’octubre, per tant fins el mes d’agost, principis de setembre, mireu d’aconseguir el màxim de punts via avaluacions i formació. És necessari que pugeu ben amunt en l’ordre de classificació. Tant l’Actic (qualsevol nivell) I el català (nivell superior a l’exigit per a la vostra categoria) us afegiran 10 punts més a la borsa.

4- Aspireu a ser del grup d’opositors que es preparen per a l’excel·lència:
Cal tenir present que sempre hi ha 3 tipus d’opositors. Els primers són els qui es presenten per veure si tenen «sort» sense fer gaire esforç en la preparació. Al segon grup hi ha els qui treballen per aprovar just. Finalment els tercers són aquells que s’asseguren la cadira perquè el seu objectiu és l’excel·lència.

5 – Organitzeu-vos el temps d’estudi a diari.

6- Visualitzeu mentalment que una de les places ja és vostra.

7- Bona alimentació, esport i descans.

 

He preparat, a més,  un recull de temaris, recursos i antics exàmens si et poden ajudar:

I recorda que pots preparar-te amb Som Intersindical amb el curs de temari transversal, amb materials, vídeos i audios podcast

Curs on-line tranversal (totes les categories):

Em plau, compartir-vos també el desig de la Rosa per a vosaltres aquest agost:

 💪 Molts ànims a totes i tots, l’esforç que esteu fent val la pena!

Temari transversal

 

Tema 1

El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’ICS.

Tema 2

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.

Tema 3

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.

Tema 4

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 6

Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.