El dia 29 de juliol 2022, s’ha fet pública la diligència de la comissió tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent, publicada al DOGC NÚM. 8214, de 31.8.2020, previst a l’acord de la mesa sectorial de sanitat de l’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT per la potenciació dels processos de mobilitat voluntària.

Publicació de la llista definitiva de: persones admeses i excloses, destinacions sol·licitades, valoració dels mèrits al·legats, ordre de classificació, renúncies i denegacions de destinacions. EDICIÓ 2021 (inscripcions presentades entre l’1.11.2020 i el 31.10.2021)