🥳 PUBLICACIÓ NOMENAMENT PERSONAL FIX PER A LA CATEGORIA DE TCAI I DIPLOMADES SANITÀRIES INFERMERES. PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ ICS.

Publicació avui al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/3622/2023, de 25 d’octubre

👉 Es nomena personal estatutari fix de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, seguint l’ordre de puntuació obtingut pels aspirants aprovats sense plaça en el procés selectiu DSI LLIURE-2018, a les persones que figuren a l’Annex 1 d’aquesta Resolució.

👉 Nomenar personal estatutari fix de la categoria de Tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures
auxiliars d’infermeria seguint l’ordre de puntuació obtingut pels aspirants aprovats sense plaça en el procés selectiu TCAI LLIURE-2018, a les persones que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

👉 Les persones nomenades hauran de prendre possessió de la destinació adjudicada en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

👉 En el cas que les persones nomenades no prenguin possessió de la destinació adjudicada en el termini abans esmentat, perdran els drets derivats de la convocatòria i no adquiriran la condició de personal estatutari fix de les categories professionals esmentades.

👉 Link a la Resolució amb llistat del personal que es nomena fix