El 28 de juliol de 2022 s’ha publicat instrucció 02/2022.

La regulació que la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, feia sobre el personal estatutari temporal s’ha modificat de manera molt sensible amb l’aprovació del Reial Decret-llei 12/2022, de 5 de juliol. 

Aquest fet fa necessari que es dicti una nova Instrucció per tal d’adequar els nomenaments de personal estatutari temporal de l’Institut Català de la Salut a la nova regulació aprovada.