Hem detectat que alguns mèrits no han estat correctament inclosos en la puntuació tot i estar ben introduïts a l’aplicació de gestió del SGRH de l’ICS. Si aquest és el vostre cas he d’escriure un e-mail a la bora de treball descrivint aquells mèrits que no s’han tingut en compte, segons el model que següent:

 

Destinatari:  bosrsatreballvallhebron@vallhebron.cat

Assumpte:  Al·legacions baremació borsa de treball de treball SGRH de data 21/10/2022

 

NOM: ___________________

DNI: _____________________

CATEGORIA/ES PROFESSIONAL/S:____________________

Senyors/es,

Com a persona inscrita al gestor SGRH de l’ICS en la/es categoria/es indicades poso en el vostre coneixement que no s’han baremat correctament el següents mèrits en el meu currículum:

 

  1. Mèrit 1 : (Descripció del curs)
  2. Mèrit 2: (Descripció del curs)
  3. Mèrit 3: (Descripció del curs)
  4. Mèrit 4: (Descripció del curs)
  5. Mèrit 5: (Descripció del curs)

 

I és per a quest motiu que SOL·LICITO:

Que es tinguin per presentades les meves al·legacions  i en el seu cas es revisin els elements i es revisis el llistat de la borsa de la/es categories afectades.

Atentament,

 

Nom i Cognoms: _________________

Telèfon de contacte: ____________

E-mail: ________________

IMPORTANT: Els mèrits que no han estat meritats els teniu descrits a l’aplicatiu, clicant en veure detall a la secció Mèrits no puntuats en la baremació. No heu de reclamar sobre tots  els que aparageuin, només aquells que no han estat tinguts en compte de manera incorrecta.

Poseu-vos en contacte si necessiteu més informació.

Si et cal un suport més pesonalizat, vine amb nosaltres: