Si vas presentar al·legacions a la resolució provisionals de les DPO i no han estat estimades, pots presentar recurs d’alçada davant la teva Gerència Territorial de l’ICS.

El recurs es pot presentar de manera telemàtica al següent enllaç:

 

Formulari d’interposició de recursos contra resolucions de l’Institut Català de la Salut en matèria de personal >>

 

 

Us facilito un model de recurs que podeu adaptar a les vostres circumstàncies:

 

GERENCIA TERRITORIAL DE L’ICS DE …………………………………………..

Assumpte: Recurs d’Alçada contra Resolució Definitiva de DPO

En/Na ……………………………………………….., amb DI ……………………………., treballador/a de l’ICS i d’aquesta Gerència Territorial al centre [Nom del Centre],

Exposo:

M’ha estat notificada la resolució referent al complement de productivitat variable DPO, sense haver solucionat les al·legacions que vaig plantejar un cop publicades les versions provisionals.

Demano:

I. Que es tingui per formulat recurs d’alçada contra aquesta resolució definitiva.

II. Que s’estimin les al·legacions efectuades i es corregeixi el resultat de la resolució definitiva, reconeixent el meu dret a percebre el 100% de les DPO d’aquest any.

Data: [Data de Presentació del Recurs]